Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan i Halmstad är en spännande arbetsplats för lärande, utveckling och forskning, i ständig interaktion med sin omvärld. Avdelningen Samhälle och Välfärd vid Akademin för Hälsa och Välfärd har ambitionen att utvecklas till en komplett akademisk miljö med forskning och utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Utbildningarna har sin grund i en unik och stark samhällsvetenskaplig tradition som knyter an till forskningsmiljön CVHI (Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott) samt till magister, master och forskarutbildning inom Hälsa och Livsstil. Avdelningen bedriver idag utbildning och forskning inom arbetsvetenskap, handikappvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi och socialt arbete. Det pågår ett utvecklingsarbete mot att starta upp ett socionomprogram. 

Inom ramen för ovan utlyses tre anställningar som universitetslektorer i socialt arbete.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, forskning, uppsatshandledning och administration. Undervisningsdelen sker på grund- och avancerad nivå inom program och fristående kurser och bedrivs företrädelsevis på svenska men undervisning på engelska kan också förekomma. Undervisning bedrivs främst inom socialt arbete, men undervisning inom andra ämnen kan också förekomma.

Du kommer också att bedriva utvecklingsarbete av kurser på grund och avancerad nivå. Administrativa uppgifter ingår också. Som forskare förväntas du bidra till forskningsprojekt utav hög vetenskaplig kvalitet. Du förväntas även samarbeta med andra forskare inom Högskolan i Halmstad, med nationella och internationella partners och bidra aktivt till utvecklingen av avdelningen Samhälle och välfärd som en komplett akademisk miljö och ämnet Socialt arbete.

En viktig arbetsuppgift är att stärka högskolans forskning och utbildning inom socialt arbete så att förutsättningar att erhålla examensrättigheter för en socionomutbildning uppnås.

Under det första året av anställningen ingår tid för forskning med 25 %. Därefter kommer andelen forskningstid vara beroende av förmågan att söka interna och externa forskningsmedel.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §). Utöver den allmänna behörigheten ovan är det mycket meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Du som sökande har en doktorsexamen i socialt arbete alternativt angränsande områden. En central arbetsuppgift i anställningen är att delta i forskning och utveckling av socialt arbete – såväl inom den akademiska disciplinen som i dialog med andra närliggande områden. Vidare krävs vana och framgång i att bedriva forskning och samverkan. Den sökande ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra.

Bedömningsgrunder
”Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket” (= den vetenskapliga kompetensen).”Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor” (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).
Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder (utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet) vid anställning av lektor:
– Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt
– förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Ansökan
Ansökan ska skickas genom Högskolan i Halmstads rekryteringssystem MyNetwork (se länkar på denna sida). Sista ansökningsdag är se nedan.

Ansökan ska bestå av:
1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen, dessa ska avse såväl undervisning som forskning.
2. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
3. En fullständig publikationslista.
4. En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:
a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.
b) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.
c) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
d) samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
5. Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.
6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på högskolan i Halmstad).
Alla kopior ska vara vidimerade.

Eventuella kompletterande handlingar ska vara Högskolan i Halmstad tillhanda senast tre veckor efter ansökningstidens utgång.

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/55
Kontakt
  • Malin Hallén, Avdelningschef, 035-167578
  • Philipp Seuffer, HR-specialist, 035-167739
Facklig företrädare
  • Kristina Holmberg, OFR/s, 035-167925
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
Publicerat 2017-06-05
Sista ansökningsdag 2017-08-13

Return to job vacancies