Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan i Halmstad är en spännande arbetsplats för lärande, utveckling och forskning, i ständig interaktion med sin omvärld. Vid Akademin för hälsa och välfärd bedrivs utbildning, forskning och forskarutbildning som möter de utmaningar som ett föränderligt samhälle står inför inom hälso- och välfärdsområdet. Möjligheter och hinder för att utveckla och vidmakthålla hälsa knyts till individers och gruppers livsstilar/levnadsvanor, men också till de livsvillkor och välfärdskomponenter som samhället erbjuder. Dessa komponenter är i snabb förändring genom politiska trender, ekonomiska villkor, demografiska skiften och teknikutveckling. 

Avdelningen Samhälle och välfärd vid Akademin för hälsa och välfärd söker nu en lektor i arbetsvetenskap med inriktning arbete och välfärd. Avdelningen har ambitionen att bli en komplett akademisk miljö med forskning och utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Utbildningarna har en unik och stark samhällsvetenskaplig grund och en anknytning till forskningsmiljön CVHI (Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott) samt till magister, master och forskarutbildning inom Hälsa och Livsstil. 

 

Arbetsvetenskap

Utbildning inom Arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad har bedrivits på grundnivå sedan 1995. Formerna har förändrats genom åren men utbildningen i arbetsvetenskap har alltid kännetecknats av en tvärvetenskaplig ambition som ytterst varit grundat i samhällsvetenskapliga perspektiv. Arbetets former, organisering och processer står i centrum för ämnets utveckling vid Högskolan i Halmstad. Viktiga teman är arbetsorganisation, arbetsmarknad och arbetsmiljö. Sedan 2013 bedrivs utbildning inom ramen för kandidatprogrammet Organisering och ledning av arbete och välfärd, 180 hp. Utbildning bedrivs även på avancerad nivå i samverkan med andra samhällsvetenskapliga discipliner. Detta sker sedan 2016 inom ramen för magisterprogrammet i Nordic Welfare vilket har en tydlig profil mot välfärdsfrågor och samhällets välfärdssystem.

 

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för anställningen avser undervisning, forskning, uppsatshandledning och administration. Undervisning sker på grund- och avancerad nivå inom program och fristående kurser och bedrivs på svenska och engelska. Undervisning bedrivs i arbetsvetenskap men undervisning även inom andra ämnen kan förekomma. Som forskare förväntas du bidra med forskning av hög vetenskaplig kvalitet. Du förväntas även samarbeta med andra forskare inom Högskolan i Halmstad, med nationella och internationella partners och bidra aktivt till utvecklingen av ämnet arbetsvetenskap inom området hälsa och välfärd.

 

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är dels den som visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4§). Utöver den allmänna behörigheten ovan är det mycket meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall där någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Du som sökande har en doktorsexamen i arbetsvetenskap alternativt angränsande områden.  Kvalificerad utbildning inom området Arbetsvetenskap/arbete & välfärd samt relevant erfarenhet från undervisning och forskning inom detta område är särskilt meriterande.

 

Övriga kvalifikationer

En central arbetsuppgift i anställningen är att delta i forskning och utveckling av arbetsvetenskap – såväl inom den akademiska disciplinen som i dialog med andra närliggande områden. Vidare krävs vana och framgång i att bedriva forskning och samverkan. Den sökande ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad, drivande, utåtriktad och förmåga att inspirera andra. Kunskap om arbetsorganisation, arbetsmiljö, arbetsmarknadsfrågor, HR-frågor och hälsoarbete är meriterande.

Ansökan ska bestå av ett elektroniskt (en pdf-fil) eller tre färdiga paket, vart och ett innehållande:

1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.

2.En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.

3. En fullständig publikationslista.

4. En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:

a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.

b) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.

c) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.

d) samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.

5. Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.

6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på högskolan i Halmstad).

Alla kopior ska vara vidimerade.

 

Eventuella kompletteringar av handlingar ska vara Högskolan i Halmstad tillhanda senast tre veckor efter ansökningstidens utgång.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-10-15 eller enl överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/97
Kontakt
  • Malin Hallén, avdelningschef Samhälle och Välfärd, 035-167578
  • Philipp Seuffer, HR-specialist, 035-167739
  • Mariell Wall, Studierektor, 035-16 72 28
Facklig företrädare
  • Kristina Holmberg, OFR/s, 035-167925
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
Publicerat 2017-07-07
Sista ansökningsdag 2017-08-13

Tillbaka till lediga jobb