Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Vi söker en universitetslektor i svenska språket

Tillsvidareanställning 100 % med placering vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS), avdelningen för humaniora och samhälle.

Högskolan i Halmstad är en arbetsplats för lärande, utveckling och forskning. Här finns ca 5000 helårsstudenter och ca 600 anställda inom utbildning, forskning, administration och stöd. Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier som verkar inom följande områden: ekonomi, teknik och naturvetenskap; data- och elektroteknik, informationsvetenskap; hälsa och samhälle; lärarutbildning, humaniora och samhälle. Lärosätets storlek och organisation underlättar tvärvetenskaplig samverkan över ämnes- och områdesgränser. Profilområden som smarta städer, hälsoinnovation, digitalisering och gränsöverskridande bildning skapar förutsättningar för detta inom utbildning och forskning. Lärosätet utvecklar även ett common core-koncepet i syfte att skapa vissa gemensamma kurser för samtliga utbildningar för att främja ämnesöverskridande och utmaningsdriven problemlösning. Flera av våra utbildningar och forskargrupper är unika för Sverige. Högskolan profilerar sig som ”det innovationsdrivande lärosätet” och har en erkänt god ställning som samverkanspartner med privat näringsliv och offentliga aktörer.

Vid LHS bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, uppdragsutbildning, forskning samt regional och internationell samverkan inom områden som rör skola, samhälle, kommunikation och kultur. Akademin är inne i en intensiv utvecklingsfas av konsolidering och profilering med målet att stärka och förena ämnesdjup med tvärvetenskaplig samverkan. För att förstärka ämnet svenska språket söker vi en universitetslektor inom ämnesområdet för att bl. a medverka i Ämneslärarutbildningen för gymnasiet, inriktning svenska/engelska samt inom Språkvetarprogrammet med inriktning textbearbetning. För närvarande behöver vi stärka vår kompetens inom textforskning. Inom svenska språket i Halmstad har ämnesgruppen en forskningsinriktning mot språk och makt. Vi ser gärna att du relaterar till detta och att du har ett intresse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Akademins tvärvetenskapliga profil är utbildningsvetenskap och högskolan har i anslutning till akademin en nyligen inrättad labbmiljö, Digitalt Laborativt Centrum, som resurs för utbildning och forskning. I gränssnittet mellan utbildningsvetenskap och svenska språket skapas spännande samarbetsmöjligheter inom forskning och utbildning kring aktuella samhällsutmaningar internationellt, nationellt och lokalt. För närvarande tillämpar vi 30 % forskning under det första året vid nyanställningar. Högskolan förutsätter också att du som forskare söker externa forskningsmedel liksom att du engagerar dig i den samverkan vi utvecklar med arbetsliv och samhälle.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av utvecklingsarbete, forskning, undervisning, uppsatshandledning och administration inom utbildningsprogrammen Ämneslärarutbildningen och Språkvetarprogrammet. Utveckling av uppdragsutbildningar i svenska språket kan förekomma liksom undervisning inom andra utbildningar som behöver kompetens inom svenska språket. Utvecklingsarbete av kurser på avancerad och mastersnivå kan ingå. Som forskare förväntas du samarbeta med forskare inom andra ämnesinriktningar vid akademin och Högskolan i Halmstad, samt med lokala, regionala, nationella och internationella partners.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Utöver den allmänna behörigheten ovan är det ett krav att de sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Bedömningsgrunder
"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket //....// Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet för de aktuella anställningen

  • förmåga att bidra till att driva och utveckla kurser i Svenska språket, Språkvetarprogrammet och Ämneslärarutbildningen inom svenska,
  • förmåga att bidra till forskning inom Svenska språket samt tvärvetenskaplig forskning som rör digitalisering och lärande,
  • kompetens inom textforskning, helst med anknytning till ämnesgruppens forskningsinriktning mot språk och makt,
  • samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet,
  • erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

Då LHS profileras mot utbildningsvetenskap och digitalisering, är det meriterande om du i din undervisning och forskning ägnat dig åt frågor som anknyter till digitaliseringens konsekvenser, möjligheter och problem i relation till språk, kommunikation, lärande och samhällsfrågor. Det är meriterande om sökande har erfarenheter utanför akademin inom områden som är relevanta för Ämneslärarutbildningen, Språkvetarprogrammet och uppdragsutbildningar.

En kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer att göras i syfte att anställa de sökande som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökan ska innehålla:

* En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg 
* En redogörelse för det som sökanden åberopar för de olika bedömningsgrunderna:
a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.
b) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m.m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.
c) samarbetsförmåga, ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser
d) samverkan med det omgivande samhället ska vara dokumenterad. Den kan även kompletteras med angivande av referenser.
* Maximalt åtta (8) åberopade och bilagda publikationer.

Alla kopior ska vara vidimerade

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/5
Kontakt
  • Helen Fuchs, avdelningschef, 035-167234
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 035-167183
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2018-08-20
Sista ansökningsdag 2018-09-23

Tillbaka till lediga jobb